Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Моля, имайте предвид, че личните данни, предоставени от Вас при попълване на електронната регистрационна форма на zelen.bg, ще бъдат обработени от „Смарт Органик“ АД, ЕИК 203476985, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ж.к. Хладилника, ул. Банат № 28, ап. 59, Република България, представлявано от регистрирания представител Яни Веселинов Драгов, в качеството му на администратор на лични данни.

Нашето длъжностно лице по защита на данните е Божидара Босашка. За да се свържете с нея, моля, използвайте следните детайли за контакт:

E-mail: marketing@smartorganic.eu
Телефонен номер: +359 895 507 433

Повече информация за начина на обработване на личните ви данни може да намерите тук: https://zelen.bg/personal-data/